Skip to main content

Author: Michael Forvass

Lufthansa har inte visat att de erbjudit passageraren ombokning

Lufthansa hade sålt en flygbiljett till en passagerare att flyga från Göteborg (GOT), via München (MUC), via Singapore (SIN), till den slutliga bestämmelseorten Penang (PEN) i George Town, Malaysia.

Flygningen mellan MUC och SIN var försenad så att passageraren missade anslutningsflyget till PEN.

Lufthansa påstod att passageraren bokades om till ett senare flyg från SIN till PEN så att passageraren skulle anlända till PEN enbart 40 minuter senare än sin ursprungliga bokning. I sådant fall skulle Lufthansa befrias från skyldigheten att betala kompensation.

Passageraren befann sig dock inte på den flygningen och påstod att den inte hade blivit erbjuden en ombokning till PEN, och inte heller avvisat ett sådant erbjudande. Om Lufthansa påstår att så har skett har Lufthansa, enligt flygpassagerarförordningen, att visa detta.

Tingsrätten konstaterade att Lufthansa inte har visat att den påstådda ombokningen också verkligen erbjöds passageraren och att passageraren av egna skäl avvisade det erbjudandet till ombokning. Passageraren har därmed rätt till kompensation enligt flygpassagerarförordningen då passageraren tillslut anlände mer än fyra timmar sent till PEN.

Göteborgs tingsrätt, 2024-02-22 dom i mål nummer FT 19688-23.

Norwegian tvingas ersätta rättegångskostnader

En grupp passagerare hade bokat ett flyg med Norwegian från Arlanda till Rom, vilket Norwegian ställde in kort innan avgång. Norwegian bokade inte om passagerarna till annat flyg, utan de övergavs av flygbolaget.

Flygpassagerarförordningen ger ett starkt konsumenträttsligt skydd för flygpassagerare. Bland annat finns regler om att flygbolaget ska boka om passagerarna (om de vill) så att de når sin slutdestination snarast möjligt. Gör inte flygbolaget det finns möjlighet för passagerare själva att köpa biljetter med andra flygbolag och sedan kräva det flygbolag som ställde in flygningen ersättning för merkostnaden. Passagerarna ska också kompenseras med ett schablonbelopp.

Passagerarna köpte biljetter med ett annat flygbolag. Passagerarna anlitade sedan ett fordringsföretag som drev passagerarnas krav, men Norwegian bestred kravet.

Tills Juristavdelningen stämde Norwegian. Då medgavs kravet om kompensation men Norwegian bestred fortsatt ersättning för passagerarnas kostnad för alternativa biljetter.

Gällande rättegångskostnader argumenterade Norwegian för att varken ansökningsavgiften eller ombudskostnader skulle ersättas, då Norwegian delvis medgav kravet efter stämning.

Många flygbolag nekar passagerare den kompensation eller ersättning de har rätt till, även om de tar hjälp av ett fordringsföretag. Ofta behöver man stämma flygbolaget, som först då betalar enligt det europeiska regelverket. Men då har det tillkommit olika kostnader, såsom tingsrättens ansökningsavgift och ombudskostnader som förlorande part måste betala. Även om flygbolaget medger kravet efter stämning.

I detta ärende blev det merkostnader för Norwegian på över 20 000 kronor utöver att de tvingades betala alla krav passagerarna hade. Därtill ett antal timmar från Norwegian-anställda som skulle kunna användas till annat.

Attunda tingsrätt, 2024-02-19 dom i mål nummer T 12435-23.

Juristavdelningen summerar verksamheten för 2023

Det är dags att summera 2023.

Den juridiska verksamheten knoppades av från echoes AB under sommaren och blev Juristavdelningen. Året har varit intensivt med kraftigt växande verksamhet, framför allt inom rådgivning till företag där vi nu samarbetar med ett stort antal små- och medelstora företag. Några av dessa har funnits i åratal, andra är startups eller scaleups.

Under 2023 har vi representerat våra klienter i nära 200 tvister i domstol, och många tvister har också gjorts upp utanför domstol. Vi har för våra klienter haft 100 procent framgång, antingen med en vinst eller en för klienten fördelaktig förlikning (det senare ett par procent av alla tvister).

Juristavdelningen driver många processer mot flygbolag. Det flygbolag vi har haft stämt flest gånger under 2023 är Lufthansa, följt av Wizz Air, Norwegian, SAS och Ryanair.

Juristavdelningen påstår att Flygpassagerarförordningen och praxis är mycket tydlig avseende flygpassagerares långtgående rättigheter. Det visar sig också i den framgång vi har i domstolarna. Flygbolagen torde ha en motsatt statistik, men ändå nekar de ersättning till passagerarna så att ärendet måste tas till domstol. Hur skulle skattepengarna kunna användas bättre?

Juristavdelningen har stämt flest gånger vid Attunda tingsrätt, följt av Göteborgs tingsrätt, Solna tingsrätt och Nyköpings tingsrätt.

Här kan noteras Göteborgs tingsrätts effektivitet, där det under 2023 enbart tog i snitt 96 dagar från ansökan om stämning till en dom, tillskillnad från Attunda där det tog 156 dagar och Solna där det tog 130 dagar. Snabbast har dock Luleå tingsrätt varit med 40 dagar.

Under 2022 kan noteras att Attunda tog i snitt 69 dagar från ansökan om stämning till en dom, och i Solna 30 dagar. Ser man till alla domar som Juristavdelningen representerat i under 2023 i hela Sverige är snittet 121 dagar, en uppgång från 2022 från 79 dagar i snitt.

Juristavdelningen går nu in i 2024 med ambitioner att växa inom alla våra verksamhetsområden, inte minst fortsätta tillväxten inom vår juridiska rådgivning för små och mellanstora företag. Vi kommer också fortsätta tillvarata flygpassagerarens – konsumentens – rättigheter mot flygbolagen. Vi förbereder just nu ytterligare ett par hundra stämningar.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss, kontakt.

Är du intresserad av att arbeta hos oss, hör av dig till jobb@juristavdelningen.se.

Gott nytt år!

Austrian Airlines nekade passagerare med en funktionsvariation att flyga

Austrian Airlines nekade en passagerare med en funktionsvariation att flyga då flygbolaget själva hade bokat in passagerarens assistanshund felaktigt som en vanlig hund.

En vanlig hund som följer med i kabinen ska resa i en särskilt godkänd väska, men det behöver inte en assistanshund då den arbetar ombord, exempelvis med att lugna sin ägare om så skulle behövas. Vid incheckningen på Arlanda kunde Austrian Airlines inte komma in i bokningen för att ändra sitt misstag och boka om hunden som en assistanshund. Inte heller fanns det en sådan särskilt godkänd väska tillgänglig på Arlanda tidigt på morgonen. Därför nekades passageraren av Austrian Airlines att flyga.

När en passagerare, som har en giltig biljett, nekas att flyga uppkommer långtgående skyldigheter för ett flygbolag. Bland annat ska passageraren dels kompenseras med ett schablonbelopp, dels bokas om så att denne når sin slutliga destination snarast möjligt. Inget av detta gjorde Austrian Airlines.

Har passageraren som nekades att flyga därtill en funktionsvariation har flygbolaget än fler, och än mer långtgående skyldigheter.

Juristavdelningen driver löpande mål mot flygbolag där passagerare blir nekade att flyga. Men detta ärende sticker ut. Det finns grupper i samhället som av olika anledningar har erkänts ett mer omfattande skydd än den stora massan. Inom EU är det bestämt att personer med en funktionsvariation har ett mycket långtgående skydd när de flyger. Austrian Airlines var inte ens i närheten av att uppfylla något av sina skyldigheter i detta mål. De gjorde inget alls för att hjälpa passageraren. Samtidigt var det de själva som hade bokat in assistanshunden fel.

Parterna har förlikts vilket har stadfästs vid tingsrätten.

Attunda tingsrätt, 2023-12-11 dom i mål nummer T 933-23.

Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och den inställda flygningen

Norwegian hävdade att en inställd flygning berodde på extraordinära omständighet. Dessa omständigheter skulle vara väderförhållandena på London Gatwicks flygplats, i form av hård vind.

För att styrka sitt påstående åberopade Norwegian omfattande dokumentation, bland annat utdrag från Norwegians operations manual part B (OM-B) avseende den aktuella flygplanstypen, movement log avseende aktuellt flygplan, METAR-rapporter, en lista över avgående flyg från Gatwick den aktuella dagen, med mera.

Juristavdelningen har anfört att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte varit relevant. Samtidigt har snarare de relevanta delarna visat att den aktuella flygplanstypen visst kunde flyga i det aktuella vädret. Därtill visade Norwegian själva att endast sju av 75 avgående flyg från Gatwick under den relevanta tvåtimmarsperioden var inställda.

Till detta framgår det av Norwegians egna interna dokumentation som flygbolaget åberopade i tingsrätten, att den inställda flygningen berodde på tekniska problem med flygplanet (delay code TD) och inte något väderrelaterat.

Tingsrätten konstaterar att Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och det faktum att flygningen ställdes in varför flygbolaget inte kan anses ha visat att flygningen ställdes in på grund av extraordinära omständigheter.

Juristavdelningen noterar att många flygbolag, medvetet eller omedvetet, vilseleder domstolar med omfattande flygoperativt underlag från en för domstolarna främmande verksamhet. Juristavdelningen, som har Sveriges enda jurist med 25 års operativ flygerfarenhet, kan enkelt avgöra vilken information som är relevant för målet.

I detta mål har Juristavdelningen med framgång påtalat för tingsrätten att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte har varit relevant.

Attunda tingsrätt, 2023-11-24 dom i mål nummer FT 2367-23.