Skip to main content

Leder dig rätt

Bostadsrättsföreningens egna juristavdelning

I Sverige finns cirka 27 500 bostadsrättsföreningar. Den största består av 1 172 lägenheter, medan den minsta består av endast tre.

Ofta består bostadsrättsföreningars styrelser av lekmän som bor i huset. Ibland finns inte kompetensen eller tiden för ett engagerat styrelsearbete.

Juristavdelningen hjälper er med de juridiska frågor som uppkommer i styrelsearbetet och förvaltningen av er förening.

Många bostadsrättsföreningar väljer att ha en löpande kontakt med oss för att få hjälp i den dagliga verksamheten, att vi är deras egen Juristavdelning.

Hör av er till oss så kan vi diskutera vad som passar er bäst.

Allmänt stöd till bostadsrättsföreningens styrelse

Bostadsrättsföreningar står inför allt större utmaningar i sitt arbete. Underhåll, miljöåtgärder, ekonomisk planering och förvaltning kräver omfattande engagemang och tid. Dessutom involverar dessa områden flera juridiska aspekter. Styrelsens ansvar, bostadsrättsföreningens årsstämma, stadgar som ska överensstämma med lagar, upphandlingar och avtal är bara några exempel på komplexa frågor som bostadsrättsföreningens styrelse oundvikligen kommer att ställas inför.

En snabb och effektiv juridisk rådgivning är av betydelse för det viktiga arbete som bostadsrättsföreningars styrelser löpande utför. Med lång erfarenhet av att hantera juridiska frågor inom bostadsrättsföreningar kan Juristavdelningen erbjuda den kompetens som behövs. Nedan är några exempel på ärenden vi arbetar med.

Kontakta oss så hjälper vi er.

Avtal

Vi hjälper er med att upprätta avtal eller att granska avtal och föreslå ändringar, i syfte att bevaka bostadsrättsföreningens ekonomiska intressen och minska risken för senare brister i avtalsförhållandet eller att bostadsrättsföreningen hamnar i en tvist på grund av avtalet.

Det är tyvärr vanligt att bostadsrättsföreningar hamnar i tvister med exempelvis leverantörer eller hyresgäster, på grund av ett dåligt skrivet avtal.

Årsstämma eller extrastämma

Det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening är den årliga stämman (eller en extra föreningsstämma) där alla viktiga beslut ska fattas.

Juristavdelningen hjälper er att granska handlingar så som kallelser och fullmakter, och kan leda stämman som ordförande, samt hjälper till att utforma protokoll. Uppgiften att hålla ordning på stämman, att ansvara för att samtliga obligatoriska punkter på dagordningen hanteras, att tillse att alla i rätt tid inkomna motioner behandlas och att omröstning sker i lagstadgad ordning, åligger stämmans ordförande.

Stadgar

En bostadsrättsförening utgör en form av ekonomisk förening. Genom att vara medlem i föreningen är man bunden av föreningens regler, vilka främst återfinns i stadgarna, men även i separata regler som bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Stadgarna grundar sig främst på bestämmelserna i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Stadgar måste anpassas till varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er när stadgarna ska ändras.

Skador på eller i byggnaden

Det kan ibland vara svårt att avgöra när styrelsen ska nyttja bostadsrättsföreningens försäkring, medlems försäkring eller hyresgästens försäkring. En vattenskada exempelvis, kan både vara föreningens och bostadsrättshavarens ansvar. Vi ger råd och hjälper till med skadeanmälan, rättsskydd och styrelseansvar.

Störande medlemmar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en skyldighet att agera om en boende rapporterar störningar från en granne.

Det finns rättspraxis där domstolen har fastställt att passivitet från styrelsens sida kan få rättsliga konsekvenser. Detta betyder att styrelsen måste ta dessa rapporter på allvar och agera för att undersöka situationen och vidta lämpliga åtgärder för att hantera problemet.

Uppsägning av hyresgäst

Hyreslagstiftningen är tvingande bestämmelser med syfte att skydda hyresgästen. Det innebär att både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som vill ändra något i ett hyresförhållande måste ha en gedigen kunskap om hyreslagen. Hyreslagen är en del av jordabalken.

För en bostadsrättsförening, i egenskap av hyresvärd, som agerar utan att respektera de tvingande bestämmelserna i hyreslagen, kan konsekvenserna bli allvarliga. Utöver risken att en uppsägning förklaras ogiltig, kan hyresförhållandet förlängas på oförändrade villkor och föreningen kan tvingas betala betydande skadeståndssummor.

Juristavdelningen biträder bostadsrättsföreningens tvist

Inom bostadsrättsföreningar uppkommer förr eller senare någon form av konflikt. Bostadsrättsföreningen, representerad av styrelsen, blir oense med en medlem, hyresgäst, hantverkare eller leverantör, och det uppstår en tvist.

Tvister kan handla nästan om vad som helst.

Gällande bostadsrättsföreningens medlemmar rör problem ofta obetalda avgifter, störningar, eller olovlig andrahandsuthyrning.

Det är också vanligt att hamna i tvist med en hyresgäst till bostadsrättsföreningen, särskilt om det är en restaurang. Det rör sig ofta om störningar, kanske på udda tider.

När en tvist uppstår med en hantverkare eller annan leverantör gäller det ofta någon form av avtalsbrott eller icke fackmässigt utförda tjänster.

Det är för de flesta styrelser i bostadsrättsföreningar en ovan och obekväm situation. En osäker situation för föreningens medlemmar.

Vi rekommenderar att Juristavdelningen kontaktas direkt när en tvist uppstår, då det kan vara nödvändigt för bostadsrättsföreningen att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav liksom att i vissa fall väcka talan eller svara till domstolen i ett tvistemål inom viss tid.

Juristavdelningen kan hjälpa er med att framställa ett krav eller uppsägning, och att driva en tvist för er i domstol. Eller att bestrida ett krav mot er som inte är riktigt.

Målet är att finna en för era medlemmar så ekonomisk förmånlig lösning som möjligt. Det kan vara en utomprocessuell lösning (en förlikning), men om inte det är möjligt hjälper vi er genom en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Det finns goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom bostadsrättsföreningens försäkring, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav. Vi hjälper er att söka rättsskydd hos bostadsrättsföreningens försäkringsbolag för den tvist ni hamnat i.

Juristavdelningen har lång erfarenhet av tvistelösning och företräder er i alla typer av tvister i domstol, i hyresnämnden eller i skiljeförfaranden i Sverige.

Kontakta er juristavdelning idag.

Rättsskyddet i bostadsrättsföreningens försäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Styrelsemedlem

Er bostadsrättsföreningen kan få styrelsestöd av en erfaren bostadsrättsjurist från Juristavdelningen, genom att vi agerar som en av era styrelsemedlemmar.

Många bostadsrättsföreningar brottas med problemet att få medlemmar har tiden eller kompetensen att sitta i styrelsen, eller så är bostadsrättsföreningen så liten att det inte finns tillräckligt med medlemmar som anmäler sig. Då finns Juristavdelningen som kan bistå i styrelsearbetet. Vi har lång erfarenhet från professionellt styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.

Juristavdelningen ger stöd i det löpande styrelsearbetet, och finns tillgänglig för juridisk rådgivning eller medling inför stora beslut.

Genom att Juristavdelningen deltar i styrelsearbetet ökar förutsättningarna att styrelsen agerar i enlighet med gällande lagar, förebygger eventuella juridiska tvister, och skyddar medlemmarnas intressen och tillgångar.

Finansiering

Rättsskydd ingår i de flesta försäkringar för bostadsrättsföreningar. Syftet är att ge ett ekonomiskt skydd för bostadsrättsföreningen när en tvist uppstår. Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, men även ibland för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Om bostadsrättsföreningen hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om bostadsrättsföreningen förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen, upp till ett visst belopp. Se vidare era försäkringsvillkor.

Det är ofta det juridiska ombudet som gör ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget, och vi hjälper er självklart med den.

Högst upp