Skip to main content

Integritetspolicy

1
Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm, med organisationsnummer 559442–8624 (”Juristavdelningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller Juristavdelningen genom att använda Juristavdelningens tjänster, eller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

2
Om du har frågor om hur Juristavdelningen hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Juristavdelningen antingen genom att:

(i)
skicka ett e-postmeddelande till kontakt@juristavdelningen.se,

(ii)
fylla i och skicka det kontaktformulär som återfinns på juristavdelningen.se under ”Kontakt”, eller

(iii)
skicka det med rekommenderat brev till Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm.

3
Genom att använda Juristavdelningens tjänster accepterar du denna integritetspolicy samt Juristavdelningens behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Juristavdelningens tjänster.

4
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Juristavdelningen. I de fall du inte väljer att dela personuppgifter med Juristavdelningen kan vissa tjänster bli begränsade eller inte kunna erhållas alls.

5
Juristavdelningen behandlar dina personuppgifter bland annat för att genomföra jävs- och penningtvättskontroller, för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa personuppgifter behandlas mot bakgrund av Juristavdelningens skyldigheter enligt lag och Juristavdelningens uppdrag av klienten.

6
Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

7
Juristavdelningen kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

(i)
det särskilt överenskommits mellan Juristavdelningen och dig,

(ii)
då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii)
om det är nödvändigt för att Juristavdelningen skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv)
för det fall Juristavdelningen anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

8
Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka personuppgifterna samlades in eller så länge Juristavdelningen är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

9
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Juristavdelningen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.


Dessa Allmänna Villkor uppdaterades senaste den 31 juli 2023.