Skip to main content

Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

1.1
Dessa allmänna avtalsvillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för avtal avseende uppdrag mellan den fysiska person eller den juridiska person (inbegripet, men inte begränsat till, näringsidkare, förening eller offentliga aktör) (var och en ”Klienten”) och Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm, med organisationsnummer 559442–8624 (”Juristavdelningen”).

1.2
Juristavdelningen är verksam i hela Sverige.

1.3
Genom att anlita Juristavdelningen anses Klienten ha tagit del av och accepterat dessa Allmänna Villkor.

1.4
Uppdragsavtalet ingås mellan Klienten och Juristavdelningen som juridisk person. Något avtal föreligger inte mellan Klienten och någon fysisk person med anknytning till Juristavdelningen. Då avtalet ingås mellan Klienten och Juristavdelningen som juridisk person, följer även att de fysiska personerna med anknytning till Juristavdelningen aldrig har något personligt ansvar gentemot Klienten.

1.5
Dessa Allmänna Villkor gäller endast i den mån de står i överensstämmelse med vad som följer av tvingande lag.

1.6
Om Juristavdelningen och Klienten ingått ett särskilt uppdragsavtal, och villkoren i uppdragsavtalet och dessa Allmänna Villkor är oförenliga, gäller uppdragsavtalet framför dessa Allmänna Villkor. I övrigt gäller dessa Allmänna Villkor som komplement till det särskilda uppdragsavtalet.

2. Personuppgiftshantering

2.1
Juristavdelningen hanterar Klientens personuppgifter i enlighet med vad som framgår av Juristavdelningens integritetspolicy. Den vid var tid gällande integritetspolicyn återfinns på www.juristavdelningen.se.

3. Ångerrätt enligt 2 kap. lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

3.1
Hela detta avsnitt 3 av Juristavdelningens Allmänna Villkor gäller enbart för Klient som är fysisk person.

3.2
Om den tjänst som Klienten beställt av Juristavdelningen faller utanför näringsverksamhet, och avtalet ingåtts på distans, har Klienten som utgångspunkt 14 dagars ångerrätt. Innebörden av ångerrätten är att Klienten, om ångerrätten är tillämplig, har möjlighet att frånträda det avtal som ingåtts.

3.3
Genom att ingå avtal med Juristavdelningen samtycker Klienten till att ångerrätten inte kan utnyttjas när den tjänst som avtalet avser redan har fullgjorts. Om tjänsten endast utförts till viss del godkänner Klienten att Juristavdelningen har rätt till ersättning som står i proportion till den del av tjänsten som har utförts.

3.4
Om Klienten önskar utöva ångerrätten ska Klienten upplysa Juristavdelningen om detta genom att meddela Juristavdelningen. Klienten ska i meddelandet uppge sitt namn, vilken jurist Klienten har varit i kontakt med, vilket uppdrag avtalet gäller, vilket datum avtalet har ingåtts och att Klienten vill utnyttja ångerrätten. Klienten kan upplysa Juristavdelningen om sådant meddelande antingen genom att:

(i)
skicka ett e-postmeddelande till kontakt@juristavdelningen.se,

(ii)
fylla i och skicka det kontaktformulär som återfinns på juristavdelningen.se under ”Kontakt”, eller

(iii)
skicka det med rekommenderat brev till Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm.

4. Mottagande och frånträdande av uppdrag

4.1
Juristavdelningen tar emot uppdrag muntligen eller skriftligen.

4.2
Om inte annat framkommer utgår Juristavdelningen från, om Klienten är en juridisk person, att kontaktpersonen som lämnat uppdraget är behörig att företräda Klienten. Detta oavsett om fullmakt eller annan behörighetshandling uppvisats.

4.3
Om inte särskilda skäl föranleder det är Juristavdelningen inte skyldig att kontrollera att de uppgifter som Klienten lämnar inom ramen för ett uppdrag är riktiga.

4.4
Vid utebliven betalning förbehåller sig Juristavdelningen rätten att avvakta fortsatt handläggning av uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

4.5
Juristavdelningen har i övrigt rätt att frånträda uppdraget i sin helhet när särskilda omständigheter föreligger. Sådana omständigheter kan exempelvis vara:

(i)
om Juristavdelningen på grund av laga förfall eller liknande omständighet blir förhindrad att fullfölja uppdraget,

(ii)
om Klienten begär att Juristavdelningen ska handla brottsligt och trots påpekande vidhåller sin begäran,

(iii)
om Klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt och inte kan förmås till rättelse,

(iv)
om Juristavdelningen, för att inte handla i strid med lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt, rapporterat en Klient till polisen,

(v)
om Klienten vid överlämnande av uppdraget medvetet undanhållit sådana omständigheter som skulle ha varit väsentliga för Juristavdelningens bedömning för antagande av uppdraget,

(vi)
om Klienten i orimlig grad betungar eller besvärar Juristavdelningen och inte kan förmås till rättelse,

(vii)
om Klienten lämnar Juristavdelningen instruktioner att utföra uppdraget på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot Klientens intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner, 

(viii)
om Klienten i väsentliga avseenden handlar i strid med Juristavdelningens råd eller annars klart ger till känna att Klienten förlorat förtroendet för Juristavdelningen, eller

(ix)
om Klienten trots påminnelse inte betalar förskott eller ersättning som Juristavdelningen har rätt att fordra på grund av uppdraget.

4.6
Juristavdelningen har, om Juristavdelningen frånträtt uppdraget när särskilda omständigheter föreligger enligt punkten 4.5 ovan, rätt till ersättning för det arbete som har utförts.

4.7
Klienten kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela Juristavdelningen detta. Om Juristavdelningen blir tvungen att vidta åtgärder för att Klienten inte ska lida rättsförlust innan nytt ombud anlitas har Juristavdelningen rätt att debitera Klienten för detta arbete. Skulle Klienten säga upp avtalet har Juristavdelningen då även rätt till ersättning för det arbete som har utförts.

5. Uppdraget och dess omfattning

5.1
Juristavdelningens uppdrag omfattar vad som beskrivits av Klienten.

5.2
Uppdraget kommer att utföras utifrån den information som har tagits fram av Klienten.

5.3
Juristavdelningens rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget. I den mån Juristavdelningen uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än vad som omfattas av uppdraget, tar Juristavdelningen inget ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.

5.4
Klienten är medveten om att Juristavdelningen tillhandahåller rådgivning i enlighet med gällande rätt och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som tjänsten utförs. Juristavdelningen har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkning av gällande rätt som sker efter det datum som rådgivning förmedlats till Klienten. Juristavdelningen har heller ingen skyldighet att uppdatera rådgivningen med anledning av ändrat rättsläge, för det fall att uppdraget avslutas hos Juristavdelningen.

5.5
Om det inte är särskilt avtalat att Juristavdelningens uppdrag ska omfatta skatterådgivning, immaterialrättslig rådgivning eller andra aspekter, ska Juristavdelningen inte ansvara för den skada som Klienten vållas genom att Klienten riskerar att påföras skattetillägg, förbud eller annan sanktion med anledning av uppdraget.

5.6
Juristavdelningens rådgivning omfattar inte heller redovisning, ekonomi, affärsmässiga beslut eller andra dylika åtgärder.

5.7
Juristavdelningen kan endast lämna rådgivning tillämplig för den jurisdiktion och det område där Juristavdelningen är verksam. Skulle Juristavdelningen komma att uttrycka uppfattningar om en annan jurisdiktion ska det dock aldrig uppfattas som rådgivning.

5.8
Information hämtad från Juristavdelningens hemsida eller annan källa utöver uppdraget ska alltid ses som allmän information och får aldrig tolkas eller läsas som konkret rådgivning. Juristavdelningen bär således inget ansvar avseende Klientens användande av den informationen.

5.9
Ett juridiskt uppdrag är till sin natur förenat med osäkerhet vad gäller utgången. Juristavdelningen kommer dock alltid att argumentera för Juristavdelningens Klients sak och alltid göra sitt yttersta för att föra Klientens talan. Av det följer att det aldrig går att förvänta sig en viss utgång av uppdraget. Det gäller även för de fall Juristavdelningen uppgett att Klienten synes ha goda förutsättningar till framgång i, exempelvis, tvisten uppdraget avser.

6. Kundkännedom

6.1
Juristavdelningen kan komma att begära identifikationshandlingar och annan dokumentation omfattande bland annat Klienten, Klientens bolag eller annan person med anknytning till Klienten som förekommer i uppdraget. En sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har påbörjats. Dessutom kan informationen och dokumentationen om medel och andra tillgångars ursprung komma att inhämtas.

6.2
Juristavdelningen är personuppgiftsansvarig.

6.3
Genom att använda Juristavdelningens tjänster accepterar Klienten Juristavdelningens integritetspolicy samt Juristavdelningens behandling av Klientens personuppgifter. Det är därför viktigt att Klienten läser och förstår Juristavdelningens integritetspolicy innan Klienten använder Juristavdelningens tjänster.

6.4
Juristavdelningens integritetspolicy finns på Juristavdelningens hemsida, juristavdelningen.se.

7. Arvode och utlägg

7.1
Det arvode som debiteras ska vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas bland annat vad som avtalats, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, juristens skicklighet och arbetets resultat. Har inget annat avtalats är ersättningen löpande timarvode om 3 500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.

7.2
Juristavdelningen debiterar även ersättning för de fall Juristavdelningen haft utlägg eller andra kostnader som är hänförliga till uppdraget. Dessa kostnader kan bland annat vara ansökningsavgifter, registerutdrag, färdkostnader och dylikt. För det fall Juristavdelningen gjort ett utlägg eller haft en kostnad å Klientens vägnar kommer Klienten att debiteras för den kostnaden.

7.3
Fast pris lämnas efter särskild överenskommelse.

7.4
Juristavdelningen kan begära förskottsbetalning.

7.5
Skulle uppdraget endast ha utförts till viss del och Juristavdelningen, oavsett anledning, skiljs från uppdraget, har Juristavdelningen då även rätt till ersättning för det arbete som har utförts, och Klienten kommer att debiteras för det.

7.6
I domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs som huvudregel den tappande/förlorande parten att ersätta motpartens rättegångskostnader. Dessa kostnader inkluderar bland annat ombudskostnader. Under vissa förutsättningar ersätts inte egna rättegångskostnaderna alls eller endast delvis. Oavsett om Klienten är vinnande eller förlorande part eller om Klienten inte erkänns full ersättning för rättegångskostnaderna, måste Klienten erlägga full betalning för de tjänster Juristavdelningen utfört. Det gäller även de utlägg och kostnader som Juristavdelningen har haft i samband med uppdraget.

8. Finansiering av uppdraget genom försäkringsskydd eller rättshjälp

8.1
Juristavdelningen upplyser Klienten om att det finns möjligheter att få uppdraget finansierat genom bland annat försäkring. Genom innehav av en försäkring med ett så kallat rättsskydd kan Klienten i vissa fall få sina rättegångskostnader delvis ersatta. Rättsskydd förekommer vanligtvis inom ramen för en hemförsäkring, företagsförsäkring eller försäkring för bostadsrättsföreningar, men kan även förekomma inom ramen för en försäkring tecknad genom branschorganisationer eller liknande inrättning. Det är viktigt att Klienten upplyser Juristavdelningen om försäkringar som denne har, då de kan innehålla rätt till rättsskydd.

8.2
Om Juristavdelningens arvode och övriga kostnader ska finansieras genom att Klienten tar i anspråk en försäkring, måste Klienten fortfarande erlägga betalning för Juristavdelningens arvode, utlägg eller andra kostnader i den mån den inte omfattas av försäkringen.

8.3
Klient som anlitar Juristavdelningen i egenskap av fysisk person kan för vissa uppdrag vara berättigad till allmän rättshjälp, om Klientens årsinkomst inte överstiger ett visst belopp. I det fall Klienten är berättigad till allmän rättshjälp gäller särskilda villkor för faktureringen och debiteringen. Det är därför viktigt att Klienten upplyser Juristavdelningen om Klienten tror att denne kan vara berättigad till allmän rättshjälp.

9. Fakturering och betalning

9.1
Om parterna inte avtalat om något annat, skriftligen eller muntligen, fakturerar Juristavdelningen löpande i uppdraget och som regel månadsvis. Faktureringen sker företrädesvis elektroniskt.

9.2
Juristavdelningens fakturor förfaller till betalning senast 15 dagar efter fakturadatum både för fysisk person och juridisk person. Fakturadatumet är samma dag som fakturan skickas från Juristavdelningen. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635) på utomstående belopp till dess att betalningen erläggs.

9.3
För uppdrag där det finns rättsskydd beviljat sker fakturering enligt de försäkringsvillkor som gäller för rättsskyddsförsäkringen.

9.4
Utlägg för Klientens räkning faktureras normalt sett i samband med nästföljande faktura. Vid större utlägg förbehåller sig Juristavdelningen rätten att förskottsvis kräva betalning från Klienten.

9.5
För de fall Klienten inte erlägger betalningen i tid, förbehåller Juristavdelningen sig rätten att enligt punkten 4.4 ovan, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för Klienten och frånträda uppdraget.

10. Ansvarsbegränsning och reklamation

10.1
För det fall Juristavdelningen agerar vårdslöst vid utförandet av uppdraget, och därvid åsamkar Klienten ekonomisk skada, uppgår Klientens maximala rätt till skadestånd till det arvode som Klienten erlagt till Juristavdelningen.

10.2
Om Juristavdelningen agerat grovt vårdslöst uppgår rätten till ersättning till det belopp som kan utfås från Juristavdelningens ansvarsförsäkring. Juristavdelningen bär inget ansvar för förluster som, när Juristavdelningen agerat grovt vårdslöst, inte täcks av Juristavdelningens ansvarsförsäkring.

10.3
Juristavdelningens ansvar gentemot klienten är, utöver vad som anges i punkterna 10.1 och 10.2 ovan, begränsat till den skada som Klienten lider. Det belopp som Juristavdelningen kan komma att betala ut med anledning av ansvar, ska följaktligen sättas ned med ett belopp motsvarande eventuell försäkring eller annan ersättning för skadan genom avtal eller annan förbindelse som Klienten erhåller.

10.4
Juristavdelningen är aldrig skyldig att ersätta ekonomisk skada som är hänförlig till bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan form av indirekt skada/följdskada.

10.5
Juristavdelningen ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av att ett angivet råd eller arbetsresultat används för annat ändamål eller i annat sammanhang än för vilket rådet eller resultatet har givits eller tagits fram.

10.6
Om det ingår i uppdraget att Juristavdelningen instruerar, anlitar eller samarbetar med eller kontaktar andra rådgivare eller fackmän, ska dessa ses som oberoende av Juristavdelningen. Det ska gälla oavsett om dessa rådgivare eller fackmän har anlitats av Juristavdelningen eller av Klienten direkt. Om inte annat avtalats, tar Juristavdelningen således inget ansvar för att Juristavdelningen rekommenderat personerna eller den rådgivningen som de ger. Det gäller oavsett om de rapporterar till Juristavdelningen eller till Klienten. Juristavdelningen ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän debiterar, vilket gäller oavsett om dessa kostnader betalas av Juristavdelningen och debiteras Klienten som utlägg eller om de fakturerar Klienten direkt eller genom vidarebefordran av Juristavdelningen. Juristavdelningen ansvarar inte heller för rådgivares eller fackmans offerter, resultat, kontraktsbrott eller dylikt.

10.7
En Klients klagomål på handläggningen av ett uppdrag ska framföras till Juristavdelningen så snart Klienten har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för klagomålet.

10.8
Om Klienten anser att den tjänst som Juristavdelningen tillhandahållit är behäftad med brister och önskar att reklamera tjänsten, ska Klienten utan dröjsmål skicka ett reklamationsmeddelande till Juristavdelningen efter att Klienten märkt eller borde ha märkt bristen. Om reklamation inte görs inom skälig tid förfaller Klientens möjlighet till ersättning. Reklamationsmeddelande ska skickas med rekommenderat brev till Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm.

10.9
Om Klienten gör anspråk på skadestånd ska ett preciserat krav tillhandahållas Juristavdelningen senast tre (3) månader efter att reklamationsmeddelandet avsänts. Om ett preciserat skadeståndskrav inte framförts inom denna tidsrymd förfaller Klientens möjlighet till ersättning. Skadeståndskravet ska skickas med rekommenderat brev till Juristavdelningen Sverige AB, Box 30200, 104 25 Stockholm.

11. Utkast och kommunikation

11.1
Utkast till dokument som Juristavdelningen tillhandahåller Klienten utgör inte Juristavdelningens slutgiltiga ställningstagande. Juristavdelningen ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Klienten i något avseende förlitat sig på ett utkast.

11.2
Juristavdelningen kan inte heller hållas ansvarig för muntliga och informella svar som ges på direkta frågor från Klienten förrän dessa svar har bekräftats skriftligen. Inte heller ska Juristavdelningen hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer när Juristavdelningen förlitat sig på ett utkast till ett dokument som tillhandahållits Juristavdelningen av Klienten.

12. Tredje man

12.1
Juristavdelningens ansvar är begränsat till Klienten vilken anlitat Juristavdelningen. Det gäller även för det fall annan person har anlitat Juristavdelningen med fullmakt från huvudmannen. Juristavdelningen har inget ansvar gentemot tredje man som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Juristavdelningen utfört åt Klienten.

12.2
Klienten har inte rätt att till tredje man sprida eller låta tredje man använda sig av eller förlita sig på material som tillhandahålls av Juristavdelningen inom ramen för utförandet av tjänsten, exempelvis rättsutredningar, i vidare utsträckning än vad som följer av det särskilda avtal som ingåtts mellan Klienten och Juristavdelningen.

13. Force majeure

13.1
Juristavdelningen är inte ansvarig för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Juristavdelningens kontroll som Juristavdelningen inte heller skäligen kunde ha beaktat vid uppdragets ingående, samt vars följder Juristavdelningen inte skäligen kunnat övervinna eller undvika.

14. Immateriella rättigheter

14.1
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Juristavdelningens arbetsresultat tillhör Juristavdelningen. Klienten har en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att använda arbetsresultatet och råden från Juristavdelningen för det avsedda ändamålet. Om inte annat särskilt avtalats får inte dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Juristavdelningen, ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

15. Sekretess

15.1
Båda parter förbinder sig att, under den tid uppdraget löper och därefter, skydda och inte lämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet, som är att betrakta som en affärs- eller yrkeshemlighet, som den andre parten har lämnat eller annan har lämnat å den partens vägnar. Undantag kan gälla om särskilt samtycke har lämnats.

15.2
För de fall Juristavdelningen samtidigt utför ett och samma uppdrag för flera Klienters räkning tillsammans, har Juristavdelningen rätt att lämna ut sådant material och annan information till de andra Klienterna, som en av Klienterna lämnat till Juristavdelningen.

15.3
Om Juristavdelningen i det aktuella uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare, konsulter, fackmän eller annan har Juristavdelningen rätt att lämna ut sådant material och annan information som Juristavdelningen anser vara relevant för att rådgivaren, konsulten, fackmannen eller annan, ska kunna lämna råd till Klienten.

16. Tillämplig lag och tvistlösning

16.1
Dessa Allmänna Villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget samt frågeställningar med anledning av uppdraget, regleras av och tolkas i enlighet med svensk gällande rätt.

16.2
Tvister med anledning av det uppdrag som Juristavdelningen utfört ska, om en samförståndslösning inte kan nås, prövas av allmän domstol. Behörig första instans är Stockholms tingsrätt om inte annat följer av lag.

16.3
Utan begränsning av det som följer ovan har Juristavdelningen rätt att väcka talan mot Klienten angående förfallna fordringar och annat, i den domstol som enligt lag ska pröva tvisten i den domsaga/jurisdiktion som följer av lag, andra regler eller avtal.


Dessa Allmänna Villkor uppdaterades senaste den 31 juli 2023.