Skip to main content

Leder dig rätt

Konsumenträtt, arbetsrätt och avtalsrätt

Juristavdelningen är specialiserad på krav som privatpersoner,
alltså konsumenter, har mot företag.

Har du felaktigt blivit uppsagd eller avskedad kan du ha rätt till omfattande skadestånd. Juristavdelningen hjälper dig.

Vi hjälper också privatpersoner som har krav mot en annan privatperson.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Juristavdelningen driver ditt krav mot företag

Anlita Juristavdelningen så hjälper vi dig med ditt krav mot företaget. Vi hjälper dig att stämma hantverkaren som överfakturerat eller inte utfört arbetet som avtalat. Eller om du reklamerat en vara du köpt men företaget vägrar att göra några åtgärder.

Som konsument känner man sig ibland liten och ensam, men du har en mycket stark skyddslagstiftning att luta dig mot. Juristavdelningen hjälper dig att få rätt.

Konsumenträtten

När du handlar varor eller tjänster av ett företag, en näringsidkare, är du en konsument. Juristavdelningen finns för att ta ditt konsumentärende på allvar och ge dig den styrka och kunskap du behöver för att agera med tillit. Våra engagerade jurister är specialiserade på att hantera situationer där du som konsument känner dig i underläge gentemot ett företag.

Konsumenträtten är den del av lagstiftningen som syftar till att skydda och stärka konsumenters rättigheter i alla avtal mellan en konsument och en näringsidkare. Det som kännetecknar konsumenträtten är att reglerna är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att reglerna inte går att avtala bort på ett sätt som innebär en försämring för konsumenten.

Det finns fyra centrala lagar inom konsumenträtten. Konsumentköplagen gäller när en konsument köper en vara och konsumenttjänstlagen gäller när en konsument köper en tjänst. Konsumentkreditlagen gäller när en konsument handlar på kredit och distansavtalslagen gäller vid köp utanför affärslokaler, till exempel vid telefonförsäljning eller handel på nätet.

Värdet på det tvistiga beloppet

Om värdet på det som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp bör konsumenten anlita en jurist som driver kravet mot näringsidkaren. I dessa fall finns det goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom hemförsäkringen, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag för den tvist du hamnat i.

Om värdet på det som parterna tvistar om är lägre än ett halvt prisbasbelopp rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), eller att själv driva ditt ärende i domstol.

Om det är fråga om riktigt små belopp är det ofta inte lönt att kontakta en jurist, utan då är det bättre att vända sig till kommunens konsumentvägledare.

Juristavdelningen biträder dig som konsument och tillvaratar dina rättigheter mot näringsidkare.

Juristavdelningen hjälper dig mot arbetsgivaren

En anställning kan avslutas av olika skäl. Dels på grund av arbetsbrist som påverkar företaget i stort, dels på grund av faktorer som är kopplade till den enskilda anställde. Oavsett skäl måste en anställning avslutas enligt gällande lagar.

Om en arbetsgivare inte förhåller sig till dessa lagregler kan uppsägningen eller avskedandet bli ogiltigförklarad och dessutom kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning på grund av personliga skäl kan vara fallet om arbetstagaren har misskött sig. Om den påstådda misskötsamheten faktiskt inte existerar, eller om den inte är tillräckligt allvarlig, är uppsägningen felaktig. Dessutom krävs det att arbetstagaren har givits möjlighet att förbättra det beteende som ledde till uppsägningen. Arbetsgivaren måste också utforska alternativen för att placera om arbetstagaren till en annan position inom företaget.

Att avskeda en arbetstagare innebär att arbetstagaren sägs upp med omedelbar verkan, det vill säga utan en uppsägningstid. Avskedande är därför en väldigt allvarlig åtgärd som bara kan tilltas i särskilda fall. Därför bör du anlita en jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Ett avskedande som sker på otillräckliga grunder berättigar arbetstagaren till skadestånd.

Slutligen har arbetsgivaren ett långtgående ansvar när någon utsätts för kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagen. Har arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda problemet kan du vara berättigad till skadestånd.

Juristavdelningen hjälper dig som felaktigt blivit uppsagd eller avskedad, eller utsatts för diskriminering.

Krav mot flygbolag

Om ditt flyg blir kraftigt försenat eller inställt, eller att det är överbokat så att du inte får följa med eller av andra anledningar nekas ombordstigning, har du ofta rätt till kompensation och assistans från flygbolaget.

Man kan få upp till cirka 7 000 kronor per passagerare i kompensation, och återbetalning av flygbiljettens värde eller annan ersättning såsom utlägg för alternativ transport, hotell, mat och liknande.

Den EU-förordning som berör flygpassagerares rättigheter är Flygpassagerarförordningen. Det är en europeisk lag som kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare.

Har man inte ingående flygoperativ kunskap är det lätt att tro på flygbolagets argumentation varför de inte ska behöva betala kompensation till dig. Juristavdelningen har lång erfarenhet av flygoperativ verksamhet och flygrätten, och driver därför framgångsrikt processer i domstol avseende konsumentlagstiftningen om flygpassagerares rätt till kompensation och assistans. Vi har drivit flygpassagerares krav mot flygbolag i hundratals tvister, och fram till nu har vi vunnit nästan alla sådana tvister.

Värdet på det tvistiga beloppet

Juristavdelningen kan driva ditt krav mot flygbolaget om kravet är högre än ett halvt prisbasbelopp. Reste ni flera tillsammans får ni lägga ihop alla krav för att tillsammans komma över den summan. För sådana tvister finns det goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom hemförsäkringen, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav.

För krav mot flygbolag där värdet är lägre än ett halvt prisbasbelopp, hänvisar vi till de särskilda bolag som hjälper flygpassagerare att driva sådana krav.

Krav mot annan privatperson eller om du har fått ett krav mot dig

Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka, köpt något som det är fel på, eller hamnar i annan tvist med privatperson?

Juristavdelningen hjälper dig att få ditt lån återbetalt, eller köpet att återgå. Om du står inför en tvist kan Juristavdelningen ge dig den nödvändiga vägledningen och representationen.

Värdet på det tvistiga beloppet

Om värdet på det som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp bör du anlita en jurist som driver kravet. Sådana tvister handläggs som ett ordinarie tvistemål i tingsrätten. I dessa ärenden finns det goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom hemförsäkringen, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav.

Om värdet på det som parterna tvistar om är lägre än ett halvt prisbasbelopp är det ett så kallat förenklat tvistemål, eller småmål. Då är de processuella reglerna utformade till att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna. Den främsta skillnaden jämfört med ordinarie tvistemål är att man inte kan få ersättning för kostnader för ett ombud, utan endast ersättning för en timmes rättslig rådgivning.

Om man vinner i domstol kan man få ersättning för den timmen rättslig rådgivning av motparten. Juristavdelningen kan bistå er med sådan rättslig rådgivning som syftar till att ge vägledning kring gällande rätt avseende er tvist, praxis på området eller att upprätta en ansökan om stämning.

Om du behöver hjälp med ett avtal

Juristavdelningen hjälper dig att skriva avtal, bland annat samägandeavtal, skuldebrev, köpeavtal, gåvobrev, fullmakt, överenskommelse, med mera.

En erfaren jurist kan hjälpa dig att undvika potentiella juridiska och ekonomiska problem genom att upprätta ett välutformat och anpassat avtal som skyddar dina intressen och uppfyller juridiska krav.

Det kan vara en klok investering för att minska risken för framtida missförstånd och tvister mellan parterna. En jurist kan hjälpa till att klargöra avtalets villkor och parternas ansvarsområden för att förebygga eventuella konflikter senare.

Juristavdelningen hjälper dig att upprätta eller granska avtal.

Finansiering

Över 96 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha en hemförsäkring som inkluderar rättsskydd. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav. 

Rättsskyddet har enligt Konsumentverkets uppfattning en viktig praktisk och ekonomisk funktion för att konsumenter ska kunna tillvarata sina rättigheter, våga anlita juridiskt ombud och få tvister prövade i domstol.

Rättsskyddet omfattar inte tvister som handlar om mindre summor. Summan som parterna är oense om måste överstiga ett halvt prisbasbelopp för att omfattas av rättsskyddet. Rättsskyddet ersätter kostnader upp till ett så kallat takbelopp som kan vara flera hundra tusen kronor. Med rättsskyddet kommer en självrisk som du som försäkringstagare måste betala. Se vidare dina försäkringsvillkor.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag för den tvist du hamnat i.

Högst upp