Skip to main content

För allt som flyger

Förvaltningsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt

Juristavdelningen biträder privatpersoner i ärenden mot Transportstyrelsen, i beslut om flygcertifikat eller medicinska intyg.

Vi är också specialiserade på krav som privatpersoner, alltså konsumenter, har mot flygbolag eller andra företag.

Har du felaktigt blivit uppsagd eller avskedad från ditt arbete inom flygbranschen kan Juristavdelningen hjälpa dig.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Beslut av Transportstyrelsen angående ditt certifikat

Flyger du flygplan, helikopter, drönare eller arbetar som flygledare är du beroende av ett certifikat och eventuella behörigheter. Ofta krävs också att innehavaren har ett medicinskt intyg för att få utöva sina behörigheter, även om man är under utbildning.

Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar flygcertifikat, drönarkort och certifikat för flygledare. Transportstyrelsen är också tillsynsmyndighet över de flygläkare som gör medicinska bedömningar.

Transportstyrelsen beslutar ibland om att tillfälligt upphäva eller återkalla flygcertifikat, eller tillfälligt upphäva eller återkalla medicinskt intyg, eller att begränsa dessa på något sätt.

Transportstyrelsen kan exempelvis påstå att den enskilde har använt alkohol eller narkotika på ett olämpligt sätt, eller begått brott mot luftfartslagen. Ofta bygger myndighetens påståenden på svaga grunder, och myndighetsutövningen är oproportionerlig för den enskilde.

Transportstyrelsens beslut måste normalt sett överklagas till förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Vi rekommenderar att ta hjälp av juridisk rådgivning så tidigt som möjligt i ärendet; redan när den enskilde mottager en begäran av yttrande i handläggningen.

Juristavdelningen har lång erfarenhet av att bistå enskilda i sådana myndighetsbeslut. Vi tillvaratar och skyddar den enskildes intressen och rättigheter mot Transportstyrelsen.

Vi driver ditt krav mot flygbolag

Om ditt flyg blir kraftigt försenat eller inställt, eller att det är överbokat så att du inte får följa med eller av andra anledningar nekas ombordstigning, har du ofta rätt till kompensation och assistans från flygbolaget.

Man kan få upp till cirka 7 000 kronor per passagerare i kompensation, och återbetalning av flygbiljetternas värde eller annan ersättning såsom utlägg för alternativ transport, hotell, mat och liknande.

Den EU-förordning som berör flygpassagerares rättigheter är Flygpassagerarförordningen (förordning 261/2004). Det är en europeisk lag som kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare. Förordningen gäller ibland även utländska flygbolag.

Om ditt bagage blir förstört eller försvinner har du rättigheter enligt Montrealkonventionen som ger rätt till ersättning från flygbolaget.

Har man inte ingående flygoperativ kunskap är det lätt att tro på flygbolagets argumentation varför de inte ska behöva betala kompensation till dig. Juristavdelningen har lång erfarenhet av flygoperativ verksamhet och flygrätten, och driver därför framgångsrikt processer i domstol avseende konsumentlagstiftningen om flygpassagerares rätt till kompensation, återbetalning och assistans.

Vi har driver för flygpassagerare löpande hundratals tvister avseende krav mot flygbolag, och fram till nu har vi vunnit i princip alla sådana tvister.

Värdet på det tvistiga beloppet

Juristavdelningen kan driva ditt krav mot flygbolaget om kravet är högre än ett halvt prisbasbelopp. Reste ni flera tillsammans får ni lägga ihop alla krav för att tillsammans komma över den summan. För sådana tvister finns det goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom hemförsäkringen, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist. Med rättsskydd blir det därför billigare att driva tvister.

För krav mot flygbolag där värdet är lägre än ett halvt prisbasbelopp, hänvisar vi till de särskilda bolag som hjälper flygpassagerare att driva sådana krav.

Juristavdelningen hjälper dig mot arbetsgivaren

En anställning kan avslutas av olika skäl. Dels för arbetsbrist som påverkar företaget i stort, dels för faktorer som är kopplade till den enskilda anställde. Oavsett skäl måste en anställning avslutas enligt gällande lagar.

Om en arbetsgivare inte förhåller sig till dessa lagregler kan uppsägningen eller avskedandet bli ogiltigförklarat och dessutom kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning på grund av personliga skäl kan vara fallet om arbetstagaren har misskött sig. Om den påstådda misskötsamheten faktiskt inte existerar, eller om den inte är tillräckligt allvarligt är uppsägningen felaktig. Dessutom krävs det att arbetstagaren har givits möjlighet att förbättra det beteende som ledde till uppsägningen. Arbetgivaren måste också utforska alternativen för att placera om arbetstagaren till en annan position inom företaget.

Att avskeda en arbetstagare innebär att arbetstagaren sägs upp med omedelbar verkan, det vill säga utan en uppsägningstid. Avskedande är därför en väldigt allvarlig åtgärd som bara kan tilltas i särskilda fall. Därför bör du anlita en jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Ett avskedande som sker på otillräckliga grunder berättigar arbetstagaren till skadestånd.

Slutligen har arbetsgivaren ett långtgående ansvar när någon utsätts för kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagen. Har arbetsgivare inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda problemet kan du vara berättigad till skadestånd.

Juristavdelningen hjälper dig som felaktigt blivit uppsagd eller avskedad, eller utsatt för diskriminering, av en arbetsgivare inom flygbranschen.

Finansiering

Över 96 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha en hemförsäkring som inkluderar rättsskydd. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav. 

Rättsskyddet har enligt Konsumentverkets uppfattning en viktig praktisk och ekonomisk funktion för att konsumenter ska kunna tillvarata sina rättigheter, våga anlita juridiskt ombud och få tvister prövade i domstol.

Rättsskyddet omfattar inte tvister som handlar om mindre summor. Summan som parterna är oense om måste överstiga ett halvt prisbasbelopp för att omfattas av rättsskyddet. Rättsskyddet ersätter kostnader upp till ett så kallat takbelopp som kan vara flera hundra tusen kronor. Med rättsskyddet kommer en självrisk som du som försäkringstagare måste betala. Se vidare dina försäkringsvillkor.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag för den tvist du hamnat i.

Högst upp

Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende