Skip to main content

För allt som flyger

Alla företag i flygbranschen kan ha en egen juristavdelning

Juristavdelningen ger kreativ och lösningsorienterad juridisk rådgivning med mångårig erfarenhet från internationella flygbolag och ledande advokatbyråer.

För företag som verkar i flygbranschen dyker det upp många legala problemställningar. Mycket regleras av en gemensam europeisk lagstiftning och EASA som är europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

Transportstyrelsen är därtill tillsynsmyndighet i Sverige och ger ut särskilda föreskrifter. Utöver detta har företag att följa svensk lagstiftning avseende bland annat bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt och tvistelösing.

Juristavdelningen biträder företag i flygbranschen med regulatoriska och operationella frågor avseende luftfart, samt affärsjuridik, avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Rättsskyddet i din företagsförsäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Juristavdelningens fokus på flygbranschen

Juristavdelningen är ensam byrå i Sverige att enbart fokusera på flygbranschen.

Vi är väletablerad inom svensk luftfart. Med nästan 30 års erfarenhet från luftfarten har Juristavdelningen en djup kunskap om bemannat och obemannat flyg.

Vi biträder löpande bland annat mindre flygbolag, helikopteroperatörer, flygskolor, regionala flygplatser, flygklubbar, researrangörer, konsulter och mjukvaruleverantörer inom flygbranschen, och drönarbolag, i flygjuridik och i deras kontakt med Transportstyrelsen och andra myndigheter, i operationella och regulatoriska frågor. Vi biträder svenska bolag och utländska bolag för deras verksamhet i Sverige.

Även företag i flygbranschen behöver affärsjuridik

Att driva ett företag i flygbranschen innebär sedvanliga affärsjuridiska utmaningar och svåra situationer.

Det bästa sättet att undvika tvister är att skriva bra och tydliga avtal, som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden. Man måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka tolkningen av avtalet och möjligheten att faktiskt göra det gällande om en av parterna inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Vi hjälper er att upprätta, granska och tolka avtal, utifrån ert företags behov och för att skydda era intressen. Vi bistår också i avtalsförhandlingar med motparten.

Associationsrätt, eller bolagsrätt, är ett brett område som innefattar bildande, styrning, överlåtelse och avveckling av företag.

Ärenden som hanteras löpande inkluderar bolagsbildningar, aktieägaravtal, ägarförändringar, aktieöverlåtelser, upplösningar av bolag, sammanslagningar, ordna ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma, och därtill alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket.

Vi bistår bolagets styrelse och ledning, bland annat genom att vi åtar oss styrelseuppdrag och deltar på bolagsstämmor som ordförande eller protokollförare.

Företagare hamnar förr eller senare i någon form av konflikt. Man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner och det uppstår en tvist. Tvister kan handla nästan om vad som helst. De vanligaste gäller dock någon form av avtalsbrott eller obetalda fakturor, eller fel i levererade varor eller tjänster. Det kan också röra en arbetstagare som kräver skadestånd.

Det är för de flesta företagare en ovan och obekväm situation. En osäker situation.

Vi rekommenderar att Juristavdelningen kontaktas direkt när en tvist uppstår, då det kan vara nödvändigt för företaget att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav liksom att i vissa fall väcka talan eller svara till domstolen i ett tvistemål inom viss tid.

Juristavdelningen kan hjälpa er med att framställa ett krav och att driva en tvist för er i domstol. Eller att bestrida ett krav mot er som inte är riktigt.

Målet är att finna en för er så kommersiellt förmånlig lösning som möjligt. Det kan vara en utomprocessuell lösning (en förlikning), men om inte det är möjligt hjälper vi er genom en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Det finns goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom företagets försäkring, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist. Med rättsskydd blir det därför billigare att driva tvister. Vi hjälper er att söka rättsskydd hos företagets försäkringsbolag för den tvist ni hamnat i.

Juristavdelningen tar hand om ert företags juridik

Fokusera på er kärnverksamhet medan vi tar hand om er juridik.

Är du egen företagare eller leder ett mindre företag inom flygbranschen kan Juristavdelningen hjälpa er med er juridik.

Vi erbjuder ett abonnemang där vi fungerar som er juristavdelning: Legal Department as a Service (LDaaS). Vi vet att ett företags vardag innebär en mängd olika juridiska utmaningar. Men att anställa en bolagsjurist för varje situation kan vara ineffektivt, eftersom era behov varierar över tid både i resursbehov och komplexitet. Därför erbjuder Juristavdelningen ett abonnemang där vi står till ert förfogande när ni behöver det som mest. Med ett abonnemang får ni full kontroll tack vare ett förutbestämt arvode, där Juristavdelningen blir som en del av er verksamhet och ni kan känna er trygga med att få användbara råd som ni direkt kan implementera i er verksamhet. Vår rådgivning bidrar till ert företags affärsutveckling.

Juristavdelningen kan bli en pålitlig partner för er och hjälpa er navigera genom de juridiska utmaningar ni står inför; operationella, regulatoriska eller affärsjuridiska. Kontakta oss för att lära mer om hur vi kan skräddarsy vår tjänst för just er.

Finansiering

Rättsskydd ingår i de flesta företagsförsäkringar och har som syfte att ge ett ekonomiskt skydd för företaget när en tvist uppstår. Försäkringen ersätter delar av företagets kostnader om företaget hamnar i tvist.

Rättsskyddsförsäkringen möjliggör att företaget kan anlita professionell juridisk hjälp utan att bära den fulla ekonomiska bördan själv. Försäkringen ger en värdefull trygghet för företaget och underlättar vid hantering av rättsliga frågor, vilket i sin tur minskar risken för ekonomiska förluster och ökar möjligheten till en rättvis process. Försäkringen ersätter stora delar av de kostnader som uppstår för ombudets arvode. Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens eller statens rättegångskostnader kan även dessa ersättas genom rättsskyddsförsäkringen, upp till ett visst belopp. Se vidare era försäkringsvillkor.

Det är ofta det juridiska ombudet som gör ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget, och vi hjälper er självklart med den.

Högst upp

Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende