Skip to main content

Leder dig rätt

Alla företag kan ha en egen juristavdelning

Juristavdelningen ger högkvalitativ juridisk rådgivning från kreativa och lösningsorienterade jurister med mångårig erfarenhet från företag och ledande advokatbyråer.

Juristavdelningen biträder företag i alla branscher med affärsjuridik,
bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Vi jobbar i huvudsak där tempot är som högst – i ägarledda bolag, startups och scaleups.

Rättsskyddet i din företagsförsäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Legal Department as a service: Juristavdelningen tar hand om ert företags juridik

Fokusera på er kärnverksamhet medan vi tar hand om er juridik.

Är du egen företagare, eller leder ett mindre företag, kan Juristavdelningen hjälpa er med er juridik.

Vi erbjuder ett abonnemang där vi fungerar som er juristavdelning: Legal Department as a Service (LDaaS).

Vi vet att ett företags vardag innebär en mängd olika juridiska utmaningar. Men att anställa en bolagsjurist för varje situation kan vara ineffektivt, eftersom era behov varierar över tid både i resursbehov och komplexitet. Därför erbjuder Juristavdelningen ett abonnemang där våra jurister står till ert förfogande när ni behöver det som mest. Med ett abonnemang får ni full kontroll tack vare ett förutbestämt arvode, där Juristavdelningen blir som en del av er verksamhet och ni kan känna er trygga med att få användbara råd som ni direkt kan implementera i er verksamhet. Vår rådgivning bidrar till ert företags affärsutveckling.

Abonnemanget kan anpassas för företag i alla storlekar. Oavsett om ni behöver heltäckande juridisk support för företaget eller vill täcka upp under tillfällig frånvaro av er bolagsjurist, är vi här för att hjälpa er.

Vi ser fram emot att bli en pålitlig partner till er och hjälpa er navigera genom de juridiska utmaningar ni står inför eller möter.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan skräddarsy vår tjänst för just er.

Juridik för startups

Hur många bollar klarar man att hålla i luften samtidigt när man arbetar med ett uppstartsbolag? Man ska hitta rätt investerare, hitta rätt personal och ta sin idé till färdig produkt.

Samtidigt är det viktigt att juridiken blir rätt från början. Bland annat när företaget bildas, hur ägarstrukturen ser ut, förhållandet mellan ägarna (regleras ofta genom ett aktieägaravtal), och därtill alla avtal som företaget ingår så snart det är bildat, med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Kapitalanskaffning är också en central del i ett nytt företag när man ska ta sin idé till verklighet, till kommersialisering.

Juristavdelningen hjälper er med att stifta bolaget, skriva avtal, ta in kapital, upprätta anställningsavtal och mycket mer. Bygg ert företag på en stabil grund från början tillsammans med Juristavdelningen.

Juristavdelningen har lång erfarenhet av att hjälpa nya och växande företag, och hjälper startups att komma vidare med sina projekt. Vi vet vilka utmaningar man ställs inför.

Vi kan även hjälpa er med styrelsearbetet, exempelvis som styrelsemedlem, så att ni än mer kan fokusera på att bygga företaget.

Juristavdelningen följer er längs er spännande resa.

Ska företaget ingå ett avtal?

Att driva ett företag innebär flera affärsjuridiska utmaningar och svåra situationer, varför avtalsrätten är central.

Det bästa sättet att undvika tvister är att skriva bra och tydliga avtal, som begränsar företagets risk, skapar mervärde och som håller i längden. Men att skriva avtal kan ofta vara komplicerat eftersom man måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka tolkningen av avtalet och möjligheten att faktiskt göra det gällande om en av parterna inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Ett väl genomtänkt avtal som reglerar olika tänkbara situationer på ett så uttömmande sätt som möjligt är en grundförutsättning för att minska risken för negativa ekonomiska konsekvenser i framtiden. Att ett avtal är förutsägbart är också viktigt för att det ska bli ett långvarigt avtal och ett lyckat affärsförhållande.

Vi biträder i alla avtal som uppkommer, enkla eller komplicerade. Vi upprättar, granskar och tolkar avtal, utifrån ert företags behov och för att skydda era intressen. Vi bistår också i avtalsförhandlingar med motparten.

Kontakta Juristavdelning idag så vi kan bevaka dina intressen.

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett brett område som innefattar bildande, styrning, överlåtelse och avveckling av företag.

Ärenden som hanteras löpande inkluderar bolagsbildningar, aktieägaravtal, ägarförändringar, aktieöverlåtelser, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar, ordna ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma, och därtill alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket och Skatteverket.

Vi bistår bolagets styrelse och ledning, bland annat genom att vi åtar oss styrelseuppdrag och deltar ofta på bolagsstämmor som ordförande eller protokollförare.

Juristavdelningen biträder företagets tvist

Företagare hamnar förr eller senare i någon form av konflikt. Man blir oense med en kund, leverantör, samarbetspartner eller delägare mellan, och det uppstår en tvist.

Tvister kan handla nästan om vad som helst. De vanligaste gäller dock någon form av avtalsbrott eller obetalda fakturor, fel i levererade varor eller icke fackmässigt utförda tjänster. Det kan också röra en arbetstagare som kräver skadestånd.

En tvist är för de flesta företagare en ovan och obekväm situation. En osäker situation, som dränerar den tid och energi företagaren har att tillgå.

Avtalsparter kan medvetet eller ofrivilligt, begår ett avtalsbrott. Detta leder ofta till att företaget lider en ekonomisk skada.

Vi rekommenderar att Juristavdelningen kontaktas direkt när en tvist uppstår, då det kan vara nödvändigt för företaget att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav, eller att i vissa fall väcka talan eller svara till domstolen i ett tvistemål inom viss tid.

Juristavdelningen kan hjälpa er med att framställa ett krav och att driva en tvist för er i domstol. Eller att bestrida ett krav mot er som inte är riktigt.

Målet är att finna en för er så kommersiellt förmånlig lösning som möjligt. Det kan vara en utomprocessuell lösning (en förlikning), men om inte det är möjligt hjälper vi er genom en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Juristavdelningen har lång erfarenhet av tvistelösning och företräder er i alla typer av kommersiella tvister i domstol eller i skiljeförfaranden i Sverige.

Företaget bör anlita en jurist som driver tvisten. Det finns goda möjligheter att få beviljat rättsskydd genom företagets försäkring, se vidare nedan under finansiering. En rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för merparten av kostnaderna i en tvist om man inte skulle nå framgång med sitt krav. Vi hjälper er att söka rättsskydd hos företagets försäkringsbolag för den tvist ni hamnat i.

Kontakta din Juristavdelning idag.

Rättsskyddet i din företagsförsäkring kan gälla för tvisten

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla.

Fintech

Juristavdelningen är en modern juristbyrå som ger kvalitativ rådgivning inom fintch, i de rättsliga och regulatoriska utmaning som fintech-aktörer möter.

Vi är särskilt fokuserade på nystartade och snabbväxande företag för vilka vi är deras egen juristavdelning.

Ny teknik omdefinierar och utmanar etablerade förutsättningar, preferenser och idéer i praktiskt taget alla branscher. Ny teknik påverkar hela värdekedjan inom finansbranschen och skapar förutsättningar för nya utmanare med nischade produkterbjudanden.

Juristavdelningen har lång erfarenhet av fintech-branschen och lika lång erfarenhet av rådgivning till nystartade och växande fintech-bolag. Några av dem har blivit bland de största i Sverige. Sådan rådgivning har givit oss en djup förståelse för de juridiska och kommersiella utmaningar inom teknikdrivna branscher.

Vi erbjuder högkvalitativ rådgivning inom alla rättsliga och regulatoriska områden för fintech-aktörer. Bland annat i frågor rörande finansiella regleringar, avtalslösningar, kapitalanskaffningar, och dataskydd.

Juristavdelningen erbjuder rak och tydlig rådgivning inom fintech-sektorn och hjälper klienter att hantera komplexa utmaningar i en snabbt utvecklande teknologisk bransch.

Specialistkompetens inom flygrätt

Med nästan 30 års erfarenhet från luftfarten har Juristavdelningen en djup kunskap om bemannat och obemannat flyg. Vi ger löpande råd till mindre flygbolag, helikopteroperatörer, flygskolor, flygklubbar, flygplatser, researrangörer och drönarbolag, i flygjuridik och i deras kontakt med Transportstyrelsen och andra myndigheter, samt med kommersiella avtal, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Vi biträder svenska bolag, men även utländska bolag för deras verksamhet i Sverige.

Drönares användning är mycket bred, och de senaste åren har Juristavdelningen hjälp flera startups att navigera i juridiken av vår erfarna drönarjurist, bland att med ​tillståndsansökningar, manualer, ERP, luftrumsfrågor, spridningstillstånd, händelserapportering, dataskyddsförordningen (GDPR) och straffansvar vid flygning med drönare. Utöver startups är flera av klienterna kommuner.

Finansiering

Rättsskydd ingår i de flesta företagsförsäkringar och har som syfte att ge ett ekonomiskt skydd för företaget när en tvist uppstår. Försäkringen ersätter delar av företagets kostnader om företaget hamnar i tvist.

Rättsskyddsförsäkringen möjliggör att företaget kan anlita professionell juridisk hjälp utan att bära den fulla ekonomiska bördan själv. Försäkringen ger en värdefull trygghet för företaget och underlättar vid hantering av rättsliga frågor, vilket i sin tur minskar risken för ekonomiska förluster och ökar möjligheten till en rättvis process. Försäkringen ersätter stora delar av de kostnader som uppstår för ombudets arvode. Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens eller statens rättegångskostnader kan även dessa ersättas genom rättsskyddsförsäkringen, upp till ett visst belopp. Se vidare era försäkringsvillkor.

Det är ofta det juridiska ombudet som gör ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget, och vi hjälper er självklart med den.

Högst upp