Skip to main content
2024-06-18

Ryanairs avtalsvillkor om överlåtelseförbud av bland annat rätten till kompensation är oskäligt

En passagerare flög med Ryanair i november 2020, ett flyg som blev försenat.

Passageraren överlät sin fordran och rätt till kompensation för den försenade flygningen till ett fordringsföretag. Ryanair har gjort gällande att passagerarens avtal med Ryanair, transportavtalet, innehåller en artikel som gör det otillåtet att överlåta rätten till kompensation med mera, till andra personer än de som ingår i den aktuella bokningen. Det är även otillåtet att överlåta rätten till juridiska personer, som exempelvis ett fordringsföretag. Fordringsföretaget har påstått att Ryanairs avtalsvillkor är oskäligt.

Tingsrätten har nu meddelat en mellandom i målet, i frågan om detta fordringsföretag har talerätt eller om överlåtelseförbudet ska gälla.

I Ryanairs allmänna villkor framgår att irländsk rätt ska tillämpas vid prövning om de allmänna villkoren är oskäligt eller inte. Tingsrätten hade alltså att pröva om villkoret är oskäligt med tillämpning av den irländska författningen.

Tingsrätten konstaterar att den irländska författningen är resultatet av genomförandet av Avtalsvillkorsdirektivet. I författningen har bilagor från direktivet tagits in med förteckning över villkor som kan anses vara oskäliga. Eftersom regleringen är ett resultat av införlivande av ett EU-direktiv ska direktivkonform tolkning av regleringen användas. Det vill säga den nationella lagstiftningen som genomför ett direktiv ska av nationella domstolar tolkas i enlighet med direktivets syfte.

I den irländska författningen och direktivet finns en generalklausul om oskäliga standardvillkor i konsumentavtal med innebörden att avtalsvillkor som inte varit föremål för en individuell förhandling ska anses oskäliga om det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter och skyldigheter, till nackdel för konsumenten.

Tingsrätten konstaterar att Göta hovrätt i sin dom den 22 juni 2023, FT 233-22, prövat om det nu aktuella avtalsvillkoret – Ryanairs specifika avtalsvillkor – är bindande för passagerarna och därmed hindrar att en juridisk person som övertagit fordran för talan i målet. Göta hovrätt har anfört att det är av särskild betydelse att passageraren i och med det aktuella standardavtalet saknar möjlighet att överlåta anspråk på ”kompensation, skadestånd eller återbetalning” till en juridisk person. Detta eftersom anspråk av detta slag ofta är så pass begränsade i storlek att det framstår som naturligt och lämpligt att överlåta anspråket i stället för att behöva driva det själv. Detta innebär, konstaterar Göta hovrätt, en maktförskjutning mellan parterna och är därmed också en sådan obalans i parternas rättigheter och skyldigheter att villkoret är oskäligt. Ryanair har heller inte kunnat utgå från att passageraren skulle ha godtagit villkoret om det hade varit föremål för en individuell förhandling.

Tingsrätten ansluter sig till Göta hovrätts bedömning. Ryanairs avtalsvillkor är därför även i enlighet med irländsk rätt att bedöma som oskäligt. Fordringsföretaget har rätt att föra talan i målet.

Tingsrätten har enbart prövat överlåtelseförbudet med tillämpning av irländsk rätt, även att Flygpassagerarförordningen i sig föreskriver att ett flygbolagets förpliktelser gentemot passagerna inte får begränsas eller åsidosättas, exempelvis genom undantag eller en begränsande klausul i transportavtalet.

Nyköpings tingsrätt, 2024-06-18 mellandom i mål nummer FT 3572-22.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd